obezpieczenstwie.pl

Łukasz Wojciechowski

Publikacje – dr Łukasz Wojciechowski

Wybrane publikacje (niektóre artykuły/rozdziały dostępne są w formie plików PDF po kliknięciu w tytuł):

Książki

Łukasz Wojciechowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne na tle zmian w administracji publicznej, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2021.

Łukasz Wojciechowski, Wybrane aspekty ochrony danych osobowych w administracji publicznej i biznesie w obliczu pandemii COVID-19, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2020.

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2020.

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.),  Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019.

Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019.

Edmund Wąsik, Łukasz Wojciechowski, Moduł ogólny. Podręcznik akademicki (BHP, ochrona własności intelektualnej, technologia informacyjna), Wyższa Szkoła Ekonomii i innowacji w Lublinie, Lublin 2019.

Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka (red.), Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2018.

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017.

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017.

Łukasz Wojciechowski, Procedura wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – doświadczenia z kampanii wyborczej 2011 r., Innovatio Press Wydawnictwo WSEI, Lublin 2016.

Artykuły i rozdziały

Łukasz Wojciechowski, Directions of Stabilization and Balancing of Public Finance in Poland, ‚International Journal of Legal Studies’ 1(11)2022, s. 197-214.

Łukasz Wojciechowski, Media społecznościowe i biblioteki a prawo autorskie [w:] Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania- nowe usługi – nowy wizerunek, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2022.

Łukasz Wojciechowski, Selected issues of the public sector rationalization in Poland – economic and managerial background [w:] Olena Ivashko, Sylwia Skrzypek-Ahmed (red.), Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie, Lublin 2022.

Katarzyna Popik-Konarzewska, Łukasz Wojciechowski, Kontrola zarządcza w Polsce jako element wspomagania efektywnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Olena Ivashko, Sylwia Skrzypek-Ahmed (red.), Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie, Lublin 2022.

Łukasz Wojciechowski, Protection of Personal Data in Accordance with the Provisions of the GDPR during the COVID-19 Pandemic, ‚E Journal VFU, Administration, Management and Economics’.

Łukasz Wojciechowski, The Implementation of Online Training for Library Employees as an Activity Increasing Competencies in the Promotion of Culture on the Internet, „Przegląd Biblioteczny – special issue” 2020, s. 138-150.

Krzysztof Chorąży, Łukasz Wojciechowski, Pozycja ustrojowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, [w:] Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2020.

Łukasz Wojciechowski, Legal aspects of protecting the image of natural persons in Poland in the light of GDPR and copyright, „International Journal of Legal Studies” 2020, nr 7(1), s. 59-70.

Łukasz Wojciechowski, Przedsiębiorca w dobie przemian związanych z nowymi uregulowaniami prawnymi ochrony danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius), Vol 67, No 1 (2020), s. 137-147.

Łukasz Wojciechowski, Jacek Leńczuk, Wpływ reformy systemu ochrony danych osobowych w 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – wybrane zagadnienia, [w:] Sylwia Skrzypek-Ahmed, Adam Szafarczyk (red.), Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019, s. 111-119.

Łukasz Wojciechowski, Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, „Rocznik Administracji Publicznej”, 2019(5), s. 201-215.

Łukasz Wojciechowski, Ewolucja obowiązku informacyjnego jako narzędzia ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej na tle zmian w prawie wspólnotowym, [w:] Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.),  Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019, s. 13-27.

Łukasz Wojciechowski, Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) w świetle funkcjonowania Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach w Polsce, [w:] Adam Radomyski, Piotr Malinowski (red.), Lotnictwo Nowej Generacji. Strategie, technologie, rozwiązania, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2019. s. 253-269.

Kinga Machowicz, Łukasz Wojciechowski, The Prevention of Social Security Threats in Single-Centre Nodal Regions on the Example Of the Instruments of Housing Policy in the City of Lublin, [w:] Wojciech Gizicki, Stanislav Konecny (red.), Socio-Political Perspectives on Regionalism in the Modern World, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, s. 97-106.

Łukasz Wojciechowski, Studia dualne jako szansa na zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie ochrony danych osobowych [w:] Sylwia Skrzypek-Ahmed (red.), Studia dualne szansą na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019, s. 25-34.

Łukasz Wojciechowski, Rola i zadania Straży Marszałkowskiej w systemie bezpieczeństwa państwa, [w:] Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.),  Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019, s. 47-56.

Kinga Majcher, Łukasz Wojciechowski, Biuro Ochrony Rządu w latach 2001-2018 i powołanie w jego miejsce Służby Ochrony Państwa, [w:] Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.),  Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2019, s. 13-26.

Łukasz Wojciechowski, Spam jako zagrożenie bezpieczeństwa osób w cyberprzestrzeni, [w:] Anna Stoppel, Natalia Majchrzak (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. Tom 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2018, s. 91-98.

Łukasz Wojciechowski, Ochrona danych osobowych w podmiotach sektora MŚP w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych UE, [w:] Marian Stefański, Sylwia Skrzypek-Ahmed (red.), Ekonomiczne i prawne problemy sektora MŚP w Polsce, Zeszyt tematyczny – „Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia” 2018, nr 16 (2/2018), s. 45-56.

Łukasz Wojciechowski, Wspólna polityka bezpieczeństwa informacji państw Unii Europejskiej w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych, [w:] Izabela Oleksiewicz (red.), Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze systemowym, Wydawnictwo Rambler Press, Warszawa 2018, s. 107-126.

Łukasz Wojciechowski, Bezpieczeństwo prawno-finansowe podmiotów sektora finansów publicznych w systemie kontroli zarządczej – wybrane zagadnienia, [w:] Leszek Bielecki, Jan Mojak, Agnieszka Żywicka (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2018, s. 217-228.

Łukasz Wojciechowski, System ochrony osób i mienia, [w:] Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka (red.), Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2018, s. 320-341.

Łukasz Wojciechowski, Marek Żmigrodzki, Dostęp do informacji publicznej w demokratycznym państwie prawnym, [w:] Maciej Aleksandrowicz, Marta Andruszkiewicz, Anetta Breczko, Sławomir Oliwniak (red.), Demokracja. Teoria prawa. Sądownictwo konstytucyjne, Temida2, Białystok 2018, s. 329-340.

Łukasz Wojciechowski, Zwiększanie bezpieczeństwa w transporcie publicznym poprzez zmiany organizacyjne oraz inwestycje w infrastrukturę i tabor na przykładzie Lublina, [w:] Adam Jarosz, Beata Springer (red.), Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie. Tom 4., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018, s. 341-352.

Łukasz Wojciechowski, Działania typu phishing jako zagrożenie cyberbezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Sebastian Niedzwiecki, Natasza Starik (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 399-411.

Sylwia Czub-Kiełczewska, Łukasz Wojciechowski, Wybrane aspekty bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych, [w:] Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski (red.), Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017, s. 15-24.

Łukasz Wojciechowski, Realizacja obowiązku prawnego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych jako dysfunkcjonalny obszar funkcjonowania podmiotów sektora MŚP w Polsce, [w:] Marian Stefański (red.), Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017, s. 197-209.

Łukasz Wojciechowski, Rola administratorów bezpieczeństwa informacji w kształtowaniu bezpieczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Marek Gąska (red.), Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane Zagadnienia, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017, s. 113-127.

Łukasz Wojciechowski, Kryminologiczne aspekty wybranych form przestępczości gospodarczej, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2017, nr 7 (1/2017), s. 97-110.

Łukasz Wojciechowski, Wykonywanie zadań przez Straż Graniczną w świetle wyzwań, jakie stoją przed sygnatariuszami Układu z Schengen, [w:] Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski (red.), Bezpieczeństwo Europy Bezpieczeństwo Polski. Tom 4. Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX I XXI, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 411-427.

Łukasz Wojciechowski, Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na tle zmian w przepisach prawnych, [w:] Jan Mojak, Agnieszka Żywicka (red.), Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2016, s. 343-353.

Łukasz Wojciechowski, Information Security Policy as InfoSec instrument in the Polish local government system, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2016, vol. 14, no. 2, s. 75-94.

Łukasz Wojciechowski, Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych, „Polityka i społeczeństwo” 2016, nr 4(14), s. 82-93.

Łukasz Wojciechowski, Wprowadzanie elementów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, [w:] Marian Stefański (red.), Przedsiębiorczość w Polsce i Europie, Zeszyt tematyczny – „Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia” 2016, nr 12 (2/2016), s. 131-140.

Łukasz Wojciechowski, Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa społecznego na przykładzie działalności Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2016, nr 6 (1/2016), s. 51-65.

Łukasz Wojciechowski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja bezpieczeństwa finansowego w świetle wybranych aspektów funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2016, nr 6 (1/2016), s. 17-29.

Łukasz Wojciechowski, Cyberbezpieczeństwo RP, Cyberkonflikt, Inżynieria społeczna (hasła), [w:] Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska (red.), Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, Kielce 2016.

Łukasz Wojciechowski, Wykonywanie zadań ustawowych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2015, nr 5 (1/2015), s. 121-132.

Łukasz Wojciechowski, Radosław Żmigrodzki, Mechanizm kwotowy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku, „Prawo i polityka” 2014, nr 5, s. 73-91.

Łukasz Wojciechowski, Kształtowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP w 2010 roku – analiza marketingowa, [w:] Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (red.), Wybory 2010. Media i marketing polityczny, Toruń 2013, s. 35-50.

Łukasz Wojciechowski, Teoretyczne aspekty marketingu powyborczego w polskim samorządzie terytorialnym, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2013, nr 1(1/2013), s. 43-60.

Łukasz Wojciechowski, Kształtowanie wizerunku lidera lokalnego na przykładzie Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, [w:] Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka (red.), Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, Zielona Góra 2012, s. 120-135.

Łukasz Wojciechowski, Finansowanie kampanii wyborczej do Sejmu RP VII kadencji przez partie polityczne i kandydatów w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych – teoria i praktyka, [w:] Marta Kaleta, Miłosz Ślepowroński (red.), Polityka a ekonomia, Kraków 2012, s. 171-183.

Łukasz Wojciechowski, Marek Żmigrodzki, Polityczna reklama negatywna, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja” 2011, nr 1(1/2011), s. 102-117.