obezpieczenstwie.pl

Łukasz Wojciechowski

Autor

Nazywam się Łukasz Wojciechowski. Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni i Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI oraz praktykiem specjalizującym się w polityce bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, kontroli zarządczej, prawie autorskim i nowoczesnych technikach nauczania w formie tradycyjnej i zdalnej.

Zapraszam do zapoznania się z:

  • moimi publikacjami naukowymi – WYKAZ,
  • konferencjami naukowymi, w których brałem czynny udział – WYKAZ,
  • treściami, jakie tworzę jako twórca cyfrowy w mediach społecznościowych: Youtube, Facebook, Instagram, TikTok.

oraz informacjami o mnie:

Praca w Lubelskiej Akademii WSEI

Od 15.09.2023 r. pełnię funkcję Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI. Z Uczelnią jestem związany od roku akademickiego 2012/2013 jako prowadzący zajęcia. Następnie po uzyskaniu tytułu doktora nauk społecznych 19.12.2014 r. zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta jako pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, a w 2023 r. na stanowisku profesora uczelni. Pełniłem też funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu. Moja aktywność naukowa obejmuje obecnie trzy dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych – nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz ekonomię i finanse. Jestem też koordynatorem dwóch kierunków studiów podyplomowych – Inspektor ochrony danych i Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Na Uczelni pełnię też funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów. Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych jako koordynator odpowiadałem za kierunek studiów Administracja I i II st. i pełniłem funkcję opiekuna studenckich praktyk zawodowych. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i promotorem ponad 100 prac dyplomowych. Współorganizuję i biorę udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. W latach 2017-2022 należałem do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w którym pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni.

Biorę też udział w projektach międzynarodowych mających na celu umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. W 2016 roku uczestniczyłem w projekcie Professional Development of University Educators for Improving Students’ Entrepreneurial Skills – PROFEDU jako ekspert w modułach związanych z zarządzaniem oraz wizją organizacji opartą na modelu biznesowym. Brałem dwukrotnie udział w programie mobilności kadry naukowej w ramach Erasmus+, prowadząc zajęcia na SMK University of Applied Social Sciences w Wilnie w 2017 r. i na Corvinus University w Budapeszcie w 2018 r. W 2021 roku brałem udział w wyjeździe szkoleniowym do Salonik i Siatisty w ramach projektu SmartVET, dotyczącego nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym. W 2022 roku brałem udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ w Universidad de Granada. Na kierunkach anglojęzycznych prowadziłem i prowadzę zajęcia w języku angielskim, m.in.: The role of information in the state security system, Copyright and related rights, The rights and the duties of the employers and the employees, Business activities in selected states, How to legalize the stay in Poland, ABC of studying and protection of intellectual property, Applying OHS rules at the university and at work, Economic law in cyberspace, Methods of protection, processing, use and storage of personal data, E-government, Information Security Management.

Moja firma – Statuo

W latach 2015-2023 prowadziłem działalność gospodarczą w obszarze bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Obecnie działalność jest zawieszona z uwagi na pełnienie funkcji Dziekana w Lubelskiej Akademii WSEI. Zrealizowałem kilkaset szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji publicznych, firm oraz osób indywidualnych. Pomogłem opracować i wdrożyć procedury ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów, kontroli finansowej i kontroli zarządczej w kilkudziesięciu podmiotach. Systematycznie wspierałem kilkanaście podmiotów w bieżących problemach związanych z realizacją przepisów RODO oraz innych procedur. Pisałem teksty specjalistyczne i publicystyczne dotyczące obszarów, w których się specjalizuję. Można je przeczytać w branżowych portalach internetowych, czasopismach branżowych oraz na moim blogu Statuo.pl. Od 22.02.2018 r. jestem certyfikowanym audytorem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Opracowywwałem i korygowałem dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Doradzałem podmiotom publicznym i prywatnym w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur. Współtworzyłem projekt CI OD RODO – podcasty dotyczące ochrony danych osobowych. Jestem współredaktorem i współautorem Poradnika RODO dla bibliotek. Prowadzę stronę internetową Kontrolazarzadcza.pl.